Lưu Trung Quân

https://nha.today/luu-trung-quan/ Ông Lưu Trung Quân là Founder & CEO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Kiến thức, trải nghiệm tham gia triển khai nhiều dự án